Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Juraja Tranovského 1279/1, 05801 Poprad alebo  obchod@odevypracovne.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie.

Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

  1.  je v pôvodnom stave,
  2.  obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
  3.  nejaví známky používania a opotrebenia,
  4.  je neporušený a nepoškodený,
  5.  je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  6.  je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite na adresu: Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Juraja Tranovského 1279/1, 05801 Poprad

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  1.  služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2.  tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3.  ak tovar bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

                          Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

Komu: Pracovné odevy ZIKO s.r.o., so sídlom Okružná 21/6, 05001 Revúca IČO: 46 566 970

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Spotrebiteľ ( kupujuci) :

Meno a Priezvisko………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………….

Telefón : ………………………………………………….

e-mail : ………………………………………………….

Číslo predajného dokladu: : …………………………………………………. Dátum predaja …………………………….

Číslo objednávky : ………………………………………………….

číslo účtu v tvare IBAN : ……………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………

 

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

………………………………………..

 

Dátum …………..

 

 

Upozornenie: Prosíme Vás aby ste nám s vráteným tovarom poslali aj originál dokladu o kúpe, samozrejme nezabudnite si urobiť pre odoslaním kópiu.